لـولـه سـا کـشن

این محصـول برای خارج کردن ترشحـات حیـن عمل جراحـی مـورد استفـاده قرار میگیرد. این محصـول با فرآوری از PVC پزشکی دارای قابلیت انعطاف زیاد بدون تاخوردگی و طول استاندارد (2متر) می باشد. این محصـول استریل، غیر تب زا، یکبـار مصرف و غیر سمی می باشد.