هپا ر یـن لاک

هپارین الک یا صفربند وسیله ای است که باعث باز نگاه داشته شدن مسیر رگ جهت تزریقات متناوب گردیده و دارای یک محل تزریق سیلیکونی فاقد التکس و با خاصیت اتوسیل)خود جمع شونده(می باشد. این محصول استریل، غیرسمی، غیر تب زا و یکبار مصرف می باشد.