سـه راهـی

سه راهی های تزریق تولیدی این شرکت در نوع مخصوص سرخرگ (قرمز) و سیاهرگ(آبی) می باشد.